آهنگ روستایی - آندره ژید

«آهنگ روستایی» کتابی از آندره ژید، که با «آهنگ عشق» ، «سمفونی پاستورال» نیز شناخته شده است. داستان کشیش یک دهکده است که دختری نابینا را به نیت خیرخواهی در پناه خود می گیرد و ...

آهنگ روستایی - آندره ژید

افسوس بعضی ها در برابر خوشبختی خونسرد و بی استعداد هستند...مانند بعضی گلها که هیچ آفتابی آنها را نمیشکفد.

ژاک میگفت:
- من هم خوشبختی اشخاص را می خواهم.
نه تو انقیاد آنها را میخواهی
- خوشبختی در انقیاد است.
چیزی نگفتم زیرا میل نداشتم مباحثه کنم. میدانم که علت ضایع شدن خوشبختی اشخاص آنست که می خواهند خوشبختی را به وسیله آثارش بدست آورند. درست است روحی که دوست دارد از انقیاد داوطلبانه خود خوشحال است ولی هیچ چیز به اندازه انقیاد بدون عشق انسان را از خوشبختی دور نمی کند.

 


انقیاد: موافقت اعتقادی، در صورتی که آن اعتقاد موافق با واقع نباشد.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آهنگ روستایی - آندره ژید