چون رود جاری باش - پائولو کوئلیو

«چون رود جاری باش» مجموعه ای از قطعات حکایت گونه، عقاید و نظرات پائولو کوئلیو  است.
در پشت جلد کتاب آمده است: «این قطعات مسیر نگاه آفریننده را تصویر می کنند و در این مسیر همچون عکس هایی فوری از بخش هایی از زندگی بر جزئیاتی از حقیقت مکث می کند»

چون رود جاری باش - پائولو کوئلیو

همه ی ادیان به خدایی واحد می رسند و همه ی آنها سزاوار احترام یکسانی هستند.
- انسانی که دینی را انتخاب می کند،همزمان دارد شیوه ای جمعی برای نیایش و سهیم شدن در اسرار هستی انتخاب می کند.اما او تنها کسی است که برای اعمالش در مسیرش مسئول است و حق ندارد مسئولیت اعمالش را به گردن دینش بیندازد.

هر انسانی باید دو زبان را بداند:زبان جامعه و زبان نشانه ها.یکی به کار ارتباط با دیگران می آید.دیگری برای درک پیام های خداوند است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب چون رود جاری باش - پائولو کوئلیو