گبسک رباخوار - انوره دو بالزاک

روزیکه من آخرین وجه را از قرض خود به او پرداختم، با مراعات بعضی نکات فن سخنوری از او سوال کردم، چه احساسی او را برانگیخته است که مرا وادارد سود عظییمی را بپرردازم و به چه علت، نیکوکاری کاملی برای مدیون کردن من، که دوستش بودم، ننمود؟
گبسک پاسخ داد:
- فرزندم، من ترا از حق شناسی معاف کردم و به تو حق دادم که تصور بکنی، به من هیچ مدیون نیستی. بنابراین ما بهترین دوستان دنیا هستیم.

نوشتن دیدگاه