گبسک رباخوار - انوره دو بالزاک

گبسک رباخوار "3"

ثروتمندان برای حفظ دارائی خود دادگاهها و قضات را اختراع کرده اند.