گبسک رباخوار - انوره دو بالزاک

ثروتمندان برای حفظ دارائی خود دادگاهها و قضات را اختراع کرده اند.

نوشتن دیدگاه