گبسک رباخوار - انوره دو بالزاک

عقاید من مثل عقاید دیگران تغییر کرده اند، من مجبور بودم آنها را طبق مناطق مختلف زمین تغییر بدهم.چیزیکه اروپا تحسین می کند، آسیا تنبیه می نماید. هیچ چیز در دنیا ثابت نیست. تنها قراردادهائی وجود دارند که طبق محیطهای مختلف تغییر شکل می دهند.

نوشتن دیدگاه