روسپی بزرگوار - ژان پل سارتر

«روسپی بزرگوار» نمایشنامه‌ای از ژان پل سارتر می باشد. سارتر در این نمایشنامه، اخلاق بورژوایی را از تمام زرق و برق ظاهریش عریان می کند و همۀ نیرنگها و فریبکاریهایش را بطور بارز نشان می دهد. محتوای کتاب، مقایسه گونه ایست بین اخلاق و سرشت یک روسپی و آنهایی که، به زور، خویشتن را نمایندگان شریف جامعه میدانند.

روسپی بزرگوار - ژان پل سارتر

سیاه: خانم من هیچ کاری نکردم، خودتون خوب می دونید.
لیزی: میگند که یک سیاه پوست هیچ وقت بی تقصیر نیست.
سیاه: من هرگز خطایی نکردم. هرگز. هرگز.
لیزی: هر چه فکر میکنم از این کار سر در نمیارم. چرا باید تمام جمعیت یک شهر اشتباه کنند.
سیاه: همیشه همینطوره خانم. همیشه سفیدپوستها خیال میکنند حق با آنهاست.
لیزی: تو خودت را مقصر حس میکنی؟
سیاه: بله خانم
لیزی: در صورتی که هیچ کاری هم نکرده ای؟
سیاه: نخیر خانم
لیزی: آخه به چه مناسبت سفیدها همیشه خیال میکنند حق با آنهاست و باید به آنها حق داد!؟
سیاه: برای اینکه سفیدپوست هستند.

لیزی هفت تیر را به طرف او دراز می کند، بگیر، میگم بگیر!
سیاه: خانم من نمیتونم
لیزی: چرا؟
سیاه: من حق ندارم روی سفیدپوستها هفت تیر بکشم.
لیزی: اما حتم داشته باش که آنها بی پروا این حق را به خود می دهند.
سیاه: خانم آنها سفیدپوست هستند!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب روسپی بزرگوار - ژان پل سارتر