رنج دلدادگی - آندره موروا

«رنج دلدادگی» که با عنوان «دو اقلیم» ، «در هوای او» و «مستی عشق» نیز ترجمه شده، رمانی از آندره موروا است. «فیلیپ» با مخالفتهای خانواده اش با «اودیل» ازدواج می کند. اما سرانجام این ازدواج ناکامی و جدایی است. در قسمت اول، فیلیپ راوی داستان است و داستان عشق اول را برای همسر دومش نوشته است.
در قسمت دوم ، ازدواج دوم «فیلیپ» با «ایزابل» که از نظر خصوصیات اخلاقی نقطه مقابل «اودیل» است توسط ایزابل بازگو می شود.

این رمان روانکاوانه، عشق و پندارهای نهانی آدمی را کند و کاو می کند و کردارهای خواسته و ناخواستۀ او را به نمایش در می آورد.

رنج دلدادگی - آندره موروا

 

زیباترین لحظه های ما همیشه حزن آلود هستند آدمی احساس می کند که این لحظه ها گریزانند، می خواهی نگه شان داری اما نمی توانی، وقتی کوچک بودم این احساس را در سیرک تجربه کردم و بعدها در کنسرت، وقتی که در اوج احساس خوشبختی بودم با خود می گفتم دو ساعت دیگر تمام خواهد شد. 

اشتباه است اگر بگویم عشق کور است. حقیقت این است که عشق نسبت به نقص ها و ضعف هایی که می بینند، بی تفاوت است، گاهی در وجود کسی که دوست می دارد چیزی می یابد که احساس می کند تعریف ناکردنی است و بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب رنج دلدادگی - آندره موروا