شیطان و دوشیزه پریم - پائولو کوئلیو

شیطان و دوشیزه پریم رمانی از پائولو کوئلیو است. مردی غریبه، وارد روستای ویسکوز شده و «شانتال‌ پریم‌» را که خدمتکار هتلی است انتخاب‌ می‌کند تا ثابت‌ کند انسان‌ ذاتاً شر است. مرد غریبه پیشنهاد می کند می‌تواند برای‌ همیشه‌ سرنوشت‌ شانتال‌ فقیر و یتیم‌ را عوض‌ کند .
برای تصمیم گیری فقط هفت روز فرصت هست و شانتال‌ باید تصمیمی بسیار بزرگ به قیمت شرافت انسانی اتخاذ کند و...

شیطان و دوشیزه پریم - پائولو کوئلیو

دو نوع احمق وجود دارد : آنان که بخاطر یک تهدید، از انجام کاری دست می کشند، و آنان که گمان می کنند می توانند به کاری دست بزنند، چون تهدید گرانه است.

در آغاز دنیا «بیداد» کوچک بود. اما هر کس از راه رسید، چیزی به آن اضافه کرد، و همیشه فکر می کردند مهم نیست و ببینید امروز به کجا رسیده ایم...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب شیطان و دوشیزه پریم - پائولو کوئلیو