بر بالهای پندار - آندره موروا

«بر بالهای پندار» با نام اصلی «نه فرشته و نه دیو» رمانی از آندره موروا است. مهندس فیلیپ وینه جوانی بیقرار و آرمانگرا است.داستان او ماجرای نسلی است که با رویاها و با احساس و شور و هیجان و نه با بینشی ژرف به پیکار با مسائل اجتماعی بر می خیزند و بهره ای جز سرگشتگی و سرخوردگی نصیبشان نمی شود.
آندره موروا در این کتاب می کوشد، شخصیتهای مشهور انقلاب 1848 فرانسه مانند لامارتین و لودر رولن و کنت موله و غیره را افشاء کند و پوچی عقاید و افکار زمامدارن و رهبران آن عصر و علل شکست انقلاب را برای خواننده تشریح نماید.

بر بالهای پندار -  آندره موروا

ژنویو گفت:
من به لامارتین اعتماد دارم ، او مرد نجیبی است.
برتران اوویل اظهار داشت:
-بلی... اما میدانید که ما دو تیپ سیاستمدار وحشتناک داریم: نابکارها و قدیس ها. من شخصاً با انقلاب فرشته ها کاری ندارم چون قبلاً نمونه ای از آن را تجربه کرده ایم که جهنم را برایمان به همراه آورده است.

لوسین گفت: احزاب سازمانهایی ساختگی هستند، در واقع در دنیا دو آرمان وجود دارد. یکی اشرافی و دیگری عاطفی.
گدایی مستمند میتواند از روحیه اشرافی برخوردار باشد و بعکس یک بانکدار متمول ممکن است طرز تفکری عاطفی و احساسی داشته باشد. ولی هیچ عاملی قادر نیست این دو را با هم آشتی دهد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب بر بالهای پندار - آندره موروا