پندار - ریچارد باخ

پندار(اوهام) کتابی از ریچارد باخ می باشد. ریچارد خلبان، به صورت اتفاقی با دونالد شیمودا آشنا می‌شود و بعد از آشنایی با شیمودا یاد می‌گیرد که اين جهان و حقايق در پرده ی  وهم و خیالند و بعد از محک علمی و فیزیکی، تجربه می شود با درك عقلانی به قلمرو واقعیات در می آیند...

 پندار - ریچارد باخ

نشانه های جهالت شما، عمق باور شما به نبودن عدالت و تراژدی است.
آنچه که کرم صدپا زندگی می نامد، استاد به آن پروانه می گوید.

او گفت:
- من نمیدانم به کدامین سو می رویم.
گفتم:
- منظورت چیست؟ تو گذشته و آینده همه چیز را می دانی. تو دقیقاً می دانی که ما به کجا می رویم.
آهی کشید و گفت:
- بله، امّا تلاشی برای اندیشیدن به آن نمی کنم!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب پندار - ریچارد باخ