پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز

دستور داد کودکانی را که در تقلب بیلط بخت آزمایی ریاست جمهوری که به زور از انها استفاده شده بود تا همیشه بلیط ریس جمهور برنده شود را در یک کرجی پگدارند که با سیمان بار شده بود؛(آنها را در حال آواز خواندن به محدوده ی آب های ساحلی ببرید و هم چنان که به آواز خواندن ادامه می دهند، بی اینکه عذاب شان بدهید، با یک خرج دینامیت منفجر کنید!)
و وقتی سه افسر جنایت را انجام دادند، او دو درجه ای نظامی شان را ارتقاء داد و به نشان وفاداری هم مزین ساخت؛ ولی بعداً، بدون مراسم تشریفات، اعدام و به عنوان جنایتکاران عادی تیربارانشان کرد.(چون دستورهایی وجود دارند که می توان صادر کرد، اما نبایستی اجرا شوند! خداوند لعنتشان کند.بچه های بیچاره)

نوشتن دیدگاه