پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز

ژنرال از او پرسید: چرا خودت را به دردسر می اندازی؟چرا می خواهی بمیری؟
و غریبه پاسخ داد:افتخاری از آن بالاتر نیست که کسی به خاطر مملکتش بمیرد، عالی جناب.
و او لبخند زنان ، با دلسوزی جواب داد :حماقت نکن، پسر میهن یعنی زنده ماندن. هر چیزی را یک شخص دارد یا ندارد،اما تنها یکی آن را دارد، که آن را دارد! پسرجان.مملکت این است!

نوشتن دیدگاه