پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز

پاییز پدرسالار زندگی یک دیکتاتور است. گابریل گارسیا مارکز برای خلق شخصیت تخیلی رمانش از دیکتاتورهای تاریخی مانند دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا الهام گرفته است.

پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز

ژنرال داد کشید: خفه شو، وگرنه باید تاوانش را پس دهی.
اما پاتریسیو آراگونس، به حرفش ادامه داد: چرا باید خفه شوم ، وقتی تنها کاری که میتوانی بکنی این است که مرا بکشی و تو، پیش ترها مرا کشته ای. بهتر است حالا از فرصت استفاده کرده و با حقیقت روبرو بشوی،ژنرال! پس میتوانی بدانی که هیچ کس واقعاً فکرهایی را که تو کله اش بوده ،هرگز به تو نگفته است، بلکه همیشه چیزی را به تو می گویند که می دانند می خواهی بشنوی...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز