پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز

پاییز پدرسالار زندگی یک دیکتاتور است. گابریل گارسیا مارکز برای خلق شخصیت تخیلی رمانش از دیکتاتورهای تاریخی مانند دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا الهام گرفته است.

پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز

ژنرال از او پرسید: چرا خودت را به دردسر می اندازی؟چرا می خواهی بمیری؟
و غریبه پاسخ داد:افتخاری از آن بالاتر نیست که کسی به خاطر مملکتش بمیرد، عالی جناب.
و او لبخند زنان ، با دلسوزی جواب داد :حماقت نکن، پسر میهن یعنی زنده ماندن. هر چیزی را یک شخص دارد یا ندارد،اما تنها یکی آن را دارد، که آن را دارد! پسرجان.مملکت این است!

ژنرال گویا نمی دانست با این مرگهای رسوا چه کند و همان فرمان بزرگداشت پس از مرگ را برای همه شان صادر کرد و آنها را شهیدانی اعلام کرد که در راه انجام وظیفه بر خاک افتاده اند.همه جنازه ها را در گورستان ملی بسیار باشکوهی دفن کردند و گفت:ملت بی قهرمان، مانند خانه ای بدون در است!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب پاییز پدرسالار - گابریل گارسیا مارکز