پیر دختر - انوره دو بالزاک

پیردختر رمانی از انوره دو بالزاک، حکایت فراز و نشیبهای زندگی دوشیزه كورمون، پيردختر ثروتمند است که ضمن بیان کام و ناکامیهای پیردختر و خواستگاران مختلفش، شهرستان کوچکی را با همه حقارت ها و رقابتهای حادّی که در آن درگیر است، جاه طلبی های آتشین و هوا و هوس های آن، توطئه های نابکارانه ای که در آن چیده می شود، افراد مختلف، یک نسل و نمونه یک دوران از تاریخ فرانسه را نشان می دهد.

پیر دختر - انوره دو بالزاک

وقتی که روح و تخیل آدمی، مصیبت را بزرگ می کند و امید از دیرباز پرورش یافته از دست برود و انسان با وجود همۀ توانایی هایش نه به نیروی خود ایمان داشته باشد و نه به رغم قدرت الهی به آینده متکی باشد، از درون می شکند.

عشق دغلکاری است که پیوسته پول های بی ارزش را به سکه تبدیل می کند، بسیاری وقت ها نیز خود را به صورت سکه های بی ارزشی درمی آورد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب پیر دختر - انوره دو بالزاک