دنیای پس از مرگ - موریس مترلینگ

موریس مترلینگ در کتاب «دنیای پس از مرگ» به مسائل جهان آخرت می پردازد.
قلم موریس مترلینگ به گونه ای است که غالباً در کتابهای خود ضد و نقیض میگوید و لذا به طرزی غیرمنتظره فکر خواننده را برای درک بهتر باز می کند.
مترلینگ میگوید:«من ادعا ندارم که چیزی را می دانم ،من یک پژوهشگر هستم که دائماً حقیقت را جستجو می کنم. من هیچ خجالت نمی کشم که نظریه و فکری را که دیروز ابراز کردم،امروز انکار کنم، و نوشته های امروز من به کلی مخالف با نوشتۀ دیروز من باشد»

دنیای پس از مرگ - موریس مترلینگ

اتم را شکافته اند ولی باز هم ما چیزی نمی دانیم، و شاید روزی برسد که متوجه شویم که مفهوم «دانائی» اصلاً در دنیا وجود ندارد.

یکی از سوالات بی اساس این است که بپرسیم اگر دنیا به وجود نمی آمد چطور می شد؟
زیرا محال بود که دنیا به وجود نیاید چون محال بود که هستی نباشد و اگر نمی بود همان «نبودن» هستی می شد. زیرا اگر هستی نمی بود،ناچار نبودن و نیستی وجود پیدا می کرد و جای هستی را می گرفت.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دنیای پس از مرگ - موریس مترلینگ