پرواز شبانه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

پرواز شبانه "3"

هر چند زندگی آدمی شاید گرانبهاترین چیزهای روی زمین باشد. ما همیشه به نحوی عمل می کنیم که گویی چیزی گرانبهاتر از زندگی آدمی موجود است.
امّا آن چیز چیست!؟...
جمله ای را که زمانی خوانده بود به یاد می آورد: «تنها کار همان جاودان ساختن انسان بود...آنچه درون خود میجویی ناماندگاریست...»