پرواز شبانه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

ریویر می اندیشید که:
دستورها مثل مراسم مدهبی هستند؛ ممکن است ابلهانه بنظر برسند، اما افراد را سرحال نگاه می دارند.

نوشتن دیدگاه