پرواز شبانه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

پرواز شبانه رمانی نوشتۀ  آنتوان دو سنت اگزوپری، گذران زندگی ریویر رئیس یک شرکت پست هوایی است.خلبانان به دستور ریویر برای صرفه جویی در زمان، مجبورند به کار بسیار خطرناک پرواز شبانه بپردازند. شبی فابیان، خلبان پُست هوایی، در حین پرواز در طوفان گم می‌شود و...

پرواز شبانه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

ریویر می اندیشید که:
دستورها مثل مراسم مدهبی هستند؛ ممکن است ابلهانه بنظر برسند، اما افراد را سرحال نگاه می دارند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب پرواز شبانه - آنتوان دو سنت‌اگزوپری