پاپ سبز - میگل آنخل آستوریاس

پاپ سبز رمانی از میگل آنخل آستوریاس است. جو میکرو تامسون، تاجر خرده‌پاست که به کشت موز پرداخته و مالک یکی از بزرگترین شرکت های پرورش موز می شود و به پاپ سبز شهرت می‌یابد. او دل باخته مایاری، دختری سرخپوست  می شود. مایاری نمی‌تواند بهره‌کشی از قومش را بپذیرد و...

پاپ سبز - میگل آنخل آستوریاس

باید به رهبران قبولاند که قراردادهائی را که با ما امضا می کنند، نتیجۀ آن فوری و به سود زندگی ملتشان است. به رهبران می گوییم، زیرا انسان هر چه خبیث باشد، باز روزهای بهتری را برای کشورش آرزومند است...
- خوب بله! آقای کایلند من شک دارم این اقدامات برای نفع آنهاست.
یک درخت نمی تواند در عین حال این دو نوع میوه را بدهد؛ ثروت برای ما و آسایش برای آنان.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب پاپ سبز - میگل آنخل آستوریاس