پائولا - ایزابل آلنده

پائولا به نوعی زندگینامۀ خودنوشت ایزابل آلنده است که با به کما رفتن دختر ایزابل آلنده و شرح خاطرات زندگی نویسنده برای پائولا آغاز می‌شود:«گوش کن پائولا، می خواهم برایت قصه ای بگویم تا شاید وقتی بیدار شدی آن قدرها گمگشته نباشی...»

پائولا - ایزابل آلنده

شاید به این خاطر به دنیا می آییم که عشق را جستجو کنیم، بارها و بارها آن را بیابیم و بارها و بارها از دستش بدهیم. با شروع هر عشق، از نو زاده می شویم و با پایان هر عشق، زخم تازه ای بر می داریم

لحظه ای فرا می رسد که سفرِ آغاز شده را نمی توان متوقف کرد؛ به طرف مرزی می غلتیم، از دری ناشناخته می گذریم و در آن سو چشم به روی زندگی متفاوتی می گشاییم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب پائولا - ایزابل آلنده