اوژنی گرانده - انوره دو بالزاک

اوژنی گرانده رمانی از انوره دو بالزاک می باشد. اوژنی همراه پدر و مادر در شهر کوچکی در فرانسه زندگی می کند، مسیو گرانده (پدر اوژنی) به ظاهر فقیر، به خانواده خود نشان می دهد که یک فرد عادی است و با قناعت زندگی را اداره می کند اما در حقیقت بسیار ثروتمندست و به دلیل خساست در نهایت بدبختی زندگی می کند. پسرعموی اوژنی بی خبر از ورشکستگی پدر و خودکشی او از پاریس به نزد عموی خود می آید و...
داستان این نکته را بیان می کند که اشتهای سيری ناپذير آدم‌های خسيس به جمع كردن پول و خرج نكردن يك نوع بيماری است و زندگی مادی هیچگاه به کمال نخواهد رسید.

اوژنی گرانده - انوره دو بالزاک

خانم گرانده هیچوقت شکایتی نمی کرد. تنها نگرانی او تنها گذاشتن دخترش با تمام بدبختیهای دنیا بود. قبل از مرگش به اوژنی گفت:
- دخترم خوشبختی فقط در آسمانهاست!

گرانده به خلوت خود رفت و چند سکه طلا آورد و انها را روی تخت همسرش انداخت و گفت:
- اوزنی مال تو و مادرت
اوژنی و مادرش تعجب زده به یکدیگر نگاه کردند.
- پدر این سکه ها را بردارید. ما فقط به محبت شما احتیاج داریم.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اوژنی گرانده - انوره دو بالزاک