نون نوشتن - محمود دولت آبادی

نون نوشتن مجموعه یادداشت‌های شخصی محمود دولت‌آبادی است که در قالب مجموعه‌ای از یادداشت‌های کوتاه نوشته شده‌است.
نون نوشتن بخشی احوال محمود دولت‌آبادی بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۴ می باشد. شرح دشواری‌ها، شادکامی‌ها و اندیشه‌های او در طی این سال‌هاست.

نون نوشتن محمود دولت آبادی

اینجا ،در این سرزمین هنوز مرز میان تشخص و خودبینی مشخص نشده است ، و از آنجا که نفوس انسانی از نخستین لحظات شکل پذیری شان تحقیر و سرکوب می شوند ، بخت دستیابی به بلوغ را از دست می دهند و همچنان در حالت جنینی باقی می مانند و آنچه در ایشان رشد می کند ، همانا پیچ خوردگی و گره در گره ی غرایز اولیه است که در هر شخص مثل سگی هار در زنجیر قیدهای اجتماعی، اسیر نگه داشته شده است و در انتظار روزی به سر می برد که بتواند آن زنجیر را بگسلد ، و آن لحظه هنگامه ی وجود فرا می رسد ،هجوم و تجاوز به حقوق امثال خود...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب نون نوشتن - محمود دولت آبادی