نون نوشتن - محمود دولت آبادی

نون نوشتن مجموعه یادداشت‌های شخصی محمود دولت‌آبادی است که در قالب مجموعه‌ای از یادداشت‌های کوتاه نوشته شده‌است.
نون نوشتن بخشی احوال محمود دولت‌آبادی بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۴ می باشد. شرح دشواری‌ها، شادکامی‌ها و اندیشه‌های او در طی این سال‌هاست.

نون نوشتن محمود دولت آبادی

آن‌چه که ما کم داریم، مردان و زنانی هستند که اندیشیدن را جدی گرفته باشند. اندیشیدن باید به مثابه یک کار مهم تلقی بشود. اندیشه ورزیدن.بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم.
نویسنده نباید فقط در بند گفتن باشد. برای گفتن همیشه وقت هست، اما برای اندیشیدن ممکن است دیر بشود. چرا یک نویسنده نباید مغز خود را برای اندیشیدن و برای تخیل تربیت کند؟

من به این درک رسیده م که مردم ما در طول مدت اخیر ،دچار پریشانی ِ روحی شده اند به گونه ای که انگار دارند راه اخلاقی را می پیمایند . می بینم و آن به آن تجربه می کنم که اینان به هیچ ارزش و به هیچ هنجاری پابند نیستند ،و البته درک می کنم این نوعی واکنش طبیعی آنهاست در مقابل جزمیتی که در باورهای خود داشتند ، و این بی اعتبار شمردن بیشتر معیارها و ارزش ها از جانب ایشان ،ناشی از فروریختن باورهایشان است...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب نون نوشتن - محمود دولت آبادی