نیایش - علی شریعتی

کتاب نیایش نوشته علی شریعتی است.

شریعتی معتقد است:نیایش و دعا مهم ترین عامل آرام بخش ، و یکی از مهم ترین عوامل نشاط و شادی در انسان است که موجب شکوفایی و استعدادهای درونی افراد می شود.
نیایش موجب کنده شدن و جدایی آدمی از حقارت ها، پلیدی ها و زشتی های کره خاکی می گردد و در نهایت منجر به پالایش روح انسانی و اتصال معنوی فرد به خدا و ابدیت و موجب صعود روح آدمی است.ابزاری است برای سخن گفتن در سکوت، فریاد زدن در خفقان و...

نیایش علی شریعتی

 

خدايا!رحمتی کن ، تاايمان ، نام و نان برايم نياورد!
قوتم بخش ، تا نانم را ، و حتی نامم را ، در خطر ايمانم افکنم.
تا از آنانها باشم که پول دنیا را می گيرند ، و برای دین کار می کنند،نه از آنها که پول دین را می گيرند ، و برای دنیا کار می کنند.

خدایا!به من توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت، و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند،روزی کن.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب نیایش - علی شریعتی