نیروی بیکران - آنتونی رابینز

نیروی بیکران "6"

انسان خلاصه ای از آنچه دارد نیست بلکه مجموعه ای است از آنچه میتواند باشد و هنوز نیست.