نیروی بیکران - آنتونی رابینز

این مهم نیست که موقعیت تا چه اندازه وخیم و وحشتناک است مهم اینست که شما میتوانید آنرا به گونه ای درک و تصور کنید که به شما قدرت بخشد...
اعتقاد یک مفهوم ذهنی ساکن نیست. اعتقاد دقیقا دری به سوی برتری است.
اعتقاد میتواند هر قانون گفته یا ایمان و احساسی هدایت کننده باشد که به زندگی جهت میبخشد.

نوشتن دیدگاه