نیروی بیکران - آنتونی رابینز

«نیروی بیکران (قدرت نامحدود)» اثری از آنتونی رابینز، راهنمایی عملی برای ایجاد تغییر و رسیدن به موفقیت می باشد.

نیروی بیکران - آنتونی رابینز

هدف عمده زندگی کسب دانش نیست بلکه عمل کردن به آموخته هاست...
اعتقاد چیزی جز یک حالت روحی و تصور درونی که بر کردار و رفتار آدمی حکمفرمایی میکند نیست.میتواند نیرو بخش باشد مثل اینکه ما در انجام کاری موفق میشویم و یا تضعیف کننده باشد.

عواملی اساسی که میتوانند موفقیت شما را تضمین کنند.
1- اشتیاق و علاقه شدید به هدف و آرزو
2- اعتقاد به هدف و آرزو
3- روش های کاربردی
4- آشکار بودن ارزشها
5- توانایی
6- قدرت هبستگی
7- تسلط بر قدرت ارتباط

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب نیروی بیکران - آنتونی رابینز