نیروی بیکران - آنتونی رابینز

«نیروی بیکران (قدرت نامحدود)» اثری از آنتونی رابینز، راهنمایی عملی برای ایجاد تغییر و رسیدن به موفقیت می باشد.

نیروی بیکران - آنتونی رابینز

ابعاد هفت گانه موفقیت:(اعتقاد داشته باشید)
1- هیچ معلولی بدون علت و هدف نیست در هر اتفاقی مصلحتی وجود دارد.
2- چیزی به نام شکست وجود ندارد.حاصل هر تجربه ای فقط یک اتفاق است.
3- مسولیت اتفاقات پیرامون شما که به شما مربوط میشوند بر گردن شما هستند.
4- برای استفاده از چیزی شناخت کامل آن لازم نیست.
5- بزرگترین سرمایه شما دیگران هستند.
6- کار شما تفریح شماست .یکی از راههای موفقیت همبستگی بین کار و علاقه است.
7- هیچ موفقیت پایداری بدون پشتکار بدست نمیاید بدون وقفه هدف را دنبال کنید.

ذهن در جایگاه خاص خود قرار دارد این وجود ماست که میتواند در آن بهشتی از جهنم و یا جهنمی از بهشت بر پا سازد.
این ذهن است که بد یا خوب را میسازد بدبخت یا خوشبخت، غنی یا فقیر را بوجود میاورد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب نیروی بیکران - آنتونی رابینز