نیروی بیکران - آنتونی رابینز

«نیروی بیکران (قدرت نامحدود)» اثری از آنتونی رابینز، راهنمایی عملی برای ایجاد تغییر و رسیدن به موفقیت می باشد.

نیروی بیکران - آنتونی رابینز

انسان خلاصه ای از آنچه دارد نیست بلکه مجموعه ای است از آنچه میتواند باشد و هنوز نیست.

این مهم نیست که موقعیت تا چه اندازه وخیم و وحشتناک است مهم اینست که شما میتوانید آنرا به گونه ای درک و تصور کنید که به شما قدرت بخشد...
اعتقاد یک مفهوم ذهنی ساکن نیست. اعتقاد دقیقا دری به سوی برتری است.
اعتقاد میتواند هر قانون گفته یا ایمان و احساسی هدایت کننده باشد که به زندگی جهت میبخشد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب نیروی بیکران - آنتونی رابینز