همۀ نامها - ژوزه ساراماگو

همۀ نامها رمانی از ژوزه ساراماگو است. آقا ژوزه کارمند سادۀ یایگانی ادارۀ ثبت احوال شب ها که کسی در بایگانی کل نیست مخفیانه به سراغ پرونده های افراد مشهور می رود و از آرشیو کردن حقایق پنهان زندگی این افراد لذت می برد. یک شب آقا ژوره به برگۀ زن ناشناسی برمی خورد که به صورت تصادفی همراه برگه های دیگر به خانۀ او می آید و همین برگه، یا به عبارت دیگر صاحب آن، زندگی ژوره را دگرگون می کند...

همۀ نامها - ژوزه ساراماگو

تنهایی هرگز همدم خوبی نیست، تقریباً تمام غمهای بزرگ، وسوسه های بزرگ و اشتباهات بزرگ نتیجۀ این هستند که آدم در زندگی خودش تنهاست، و هنگامی که فکر آدم از بابت موضوعی مغشوش است دوست عاقلی نیست که با او مشورت شود.

شهرت بادی است که می وزد و می خوابد، بیچاره انسان، یا بادنمایی است که همان طور که به سوی شمال می چرخد به سوی جنوب هم می چرخد، همچنان که انسان از گمنامی به شهرت می رسد، بی آن که بداند چرا، بسا که آدم مشهوری هم از یادها برود و نامش فراموش شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب همۀ نامها - ژوزه ساراماگو