موریانه - موریس مترلینگ

موریس مترلینگ در کتاب «موریانه»، زندگی این حشره  را که در اعماق زمین خود را وقف جامعه و بقای نسل می نمایند، به زیبایی برای خوانندگان تشریح می کند.

موریانه - موریس مترلینگ

شما در شهر موریانه پنجاه نوع جانور می بینید که تمام آنها موریانه هستند ولی هر یک از آنها برای یک کار مخصوص ساخته شده اند که در آن کار حد اعلای قدرت و استعداد را دارند.
البته موریانه هایی که مثلاً برای معماری یا مهندسی به وجود آمده اند می توانند کارهای دیگر(و از آن جمله جمع آوری خواربار در خارج از شهر) را نیز انجام بدهند ولی شغل اصلی آنها معماری و یا مهندسی است و فقط در آن شغل است که کمال صلاحیت و استعداد را دارا می باشند.

یکی از علل بزرگ گرفتاری و بدبختی نوع بشر عشق است و اگر در جامعۀ ما عشق از بین می رفت به طور اتوماتیک پنجاه درصد از بدبختی ها و محرومیت ها و ناکامی ها محو می شد.
در زمان جوانی عشق نظیر یک تندباد شدید ما را به هر طرف می کشاند و قوای جوانی و اوقات ما صرف عشق بازی می شود و در نتیجه از ترقی و تعالی باز می مانیم.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب موریانه - موریس مترلینگ