مورچگان - موریس مترلینگ

موریس مترلینگ در کتاب مورچگان، به پژرهشی ژرف پیرامون دنیای مورچگان دست یازیده و اسرار شگفت انگیزی را درباره آن بازگو می کند.مطالب حیرت انگیزی که با معیارهای علمی آن را ثابت می نماید.

مورچگان - موریس مترلینگ

کیسه یا خیک که مدخل ذخیرۀ غذا می باشد در مدخل شکم واقع شده است...
همین که یک مورچه گرسنه به دهانۀ این کیسه نزدیک شد، انقباضی در کیسه حاصل می شود و مقداری از محتویات وارد شکم مورچه گرسنه می شود...
وقتی که یک مورچه از کیسه خود به دیگران غذا می خوراند طوری لذت می برد که شاید ما از خوردن غذاهای لذیذ و نوشابه های گوارا آن طور لذت نمی بریم.

مورچگان با اینکه فاقد جهاز تناسلی هستند و به استثنای حشرات نر و ملکه ها، دیگران از لذائذ جنسی برخوردار نمی شوند، معذالک همه نسبت به تخم ها و نوزادان علاقه دارند، و همه خود را مادر وفاداری می بینند که وظیفه دارند از تخم ها و نوزادان نگهداری کنند.
در زندگی سایر جانوران این احساس مادری عمومی دیده نمی شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مورچگان - موریس مترلینگ