میخائیل سگ سیرک - جک لندن

«میخائیل سگ سیرک» رمانی از جک لندن، داستان سگی است که توسط آشپز کشتی دزدیده شده و در پی ماجراهایی به سیرک برده می شود.
جک لندن دربارۀ نحوۀ رام کردن حیوانات سیرک و ترفندهای رام کنندگان و زجر حیوانات در سیرک می نوسید.

میخائیل سگ سیرک - جک لندن

تربیت کننده های حیوانات معتقدند، رنج و شکنجه تنها وسیلۀ موثر و ثمربخش تربیت حیوانات است...
مردمی که تماشاگرند فقط ظاهر قضیه را می بینند، مجذوب چیزی می شوند که می بینند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب میخائیل سگ سیرک - جک لندن