رازهایی درباره مردان - باربارا دی آنجليس

«رازهایی درباره مردان» نوشتۀ باربارا دی آنجليس شما را بیشتر با مردان و افکارشان آشنا خواهد کرد.
باربارا دی آنجليس: به عنوان يك زن در رابطه با مردان سه حق انتخاب بيشتر نداريد:
انتخاب اول: می توانيد از دست آن ها به خاطر اين كه شما را به شدت عصباني كرده اند، ناراحت شويد و تمام وقت خود را به نق زدن و گله و شكايت از آنان بگذرانيد (اين ممكن است براي چند ساعت تفريح خوبي باشد، اما بعد از چند سال جاذبه ی خود را از دست مي دهد).
انتخاب دوم: می توانيد آن ها را برای هميشه كنار بگذاريد(اين راه حل آسان تر بوده و تلاش كمتري هم می خواهد، اما زياد ارضاءكننده نيست.).
انتخاب سوم:می توانيد تصميم بگيريد تا آن جا كه در توان داريد، در مورد آن ها بياموزيد تا بتوانيد روابط بهتری كه استحقاق آن را نيز داريد، بيافرينيد
امیدوارم «رازهایی درباره ی مردان كه می بايست هر زنی بداند» به منزله ی آن كتابچه ی راهنمایی باشد كه شما به دنبالش هستيد.

رازهایی درباره مردان - باربارا دی آنجليس

«زندگي از زن ها متولدمي شود»، براستی كه مابا بدن هايمان حامل زندگی هستيم و نيز با عشق ورزيدن به ديگري، شور را در آن بوجود مي آوريم. و همچنين با فرآيند تولد دوباره خودمان، زندگی را جشن می گيريم.
عشق برای زن همواره بزرگترين منبع درد و در عين حال بزرگترين منبع صلح و آرامش و لذا صبورترين و نيرومندترين آموزگار بوده است.

رازهایی درباره ی مردان و روابط جنسی:
راز شماره ي 1: مردها هنگامی كه قادر به بيان احساسات و عواطفشان نيستند، خود را با برقراري رابطه ی جنسي ابراز مي كنند.
راز شماره ي 2: هنگامي كه مردها را در راستای ميل جنسي پس مي زنيد و از خود دفع مي كنيد،آن ها از لحاظ عاطفي احساس ترد شدن خواهند كرد.
راز شماره ي 3: تحريك شدن همسرتان به لحاظ جسماني و فيزيكي لزوماً به اين معنا نيست كه نياز جنسي دارد.
راز شماره ي 4: هرچه بيشتر با همسرتان همبستر شويد، كمتر به فكر ارضاي خويش بوده و بيشتر با شما معاشقه خواهد كرد.
راز شماره ي 5: مردها معاشقه را دوست دارند.
راز شماره ي 6: مردها صحبت كردن به هنگام معاشقه و روابط جنسي را دوست ندارند.
راز شماره ي 7: مردها بعد از معاشقه و رابطه ي جنسي بسيار خسته و بي رمق شده و از لحاظ عاطفي از شما دور مي شوند.
راز شماره ي 8: مردها بيشتر به وسيله ی مدل هاي بينایی و تصويری تحريك مي شوند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب رازهایی درباره مردان - باربارا دی آنجليس