مدرک - آگوتا کریستوف

«مدرک» کتاب دوم از سه‌گانۀ دوقلوهای آگوتا کریستوف، ادامه رمان «دفتر بزرگ» است. کتاب دوم به زندگی برادری که در وطن مانده است می پردازد.

مدرک - آگوتا کریستوف

- وقتی ما مجبور بودیم جلوی بچه های دیگر از خود دفاع کنیم، سلاح هامان این ها بودند. بردار. از خودت دفاع کن.
بچه میگوید :
- شما دو نفر بودید. من تنهام.
- حتی وقتی تنهایی باید از خودت دفاع کنی.
بچه به چیز های روی میز نگاه میکند:
- نمی توانم هیچ وقت نمی توانم کسی را بزنم، زخمی کنم.
- چرا؟ دیگران تو را میزنند، زخمی ات می کنند.
بچه به چشم های لوکاس خیره می شود :
- زیاد مهم نیست که بدنم زخمی بشود. ولی اگر مجبور بشوم کس دیگری را زخمی کنم، این خودش زخم دیگری برایم می شود که نمی توانم تحملش کنم.

امروز یک نامه دریافت کردم یک نامه رسمی. آنجاست، روی میزم می توانید بخوانیدش. نامه اعاده حیثیت توماس است، نامه بی گناهی اش. هیچ وقت شک نداشتم که او بی گناه است. آنها برام نوشته اند: شوهرتان بی گناه بود، او را اشتباهی کشتیم. ما آدم های زیادی را اشتباهی کشته ایم، اما حالا همه چیز سر و سامان گرفته است، ما پوزش می خواهیم و قول می دهیم که دیگر چنین اشتباه هایی تکرار نشود. آنها می کشند و اعاده حیثیت می کنند. آنها معذرت می خواهند ولی توماس مرده! می توانند دوباره او را زنده کنند؟ می توانند آن شبی را پاک کنند که همه موهام سفید شد، شبی که دیوانه شدم؟

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مدرک - آگوتا کریستوف