ماسه و کف - جبران خلیل جبران

«ماسه و کف» نوشته جبران خلیل جبران مجموعه ای از پندها و حکمت های جدا اما پیوسته می باشد که دارای مضمون داستانی و ضرب المثل های سمبلیک هستند.

ماسه و کف

مرا دیوانه می پندارند
زیرا روزهایم را با اسکناس هایشان نفروخته ام.
و من آنان را دیوانه می پندارم
زیرا می پندارند می توانند روزهایم را با اسکناس هایشان بخرند.
سرمایه شان را به ما نشان دادند
در حالی که ما دل و ارواح را در برابرشان نهادیم.
و می پندارند که خود میهمان نوازند
و ما میهمانان!

زندگی ، کاروان بزرگی است
آنان که آهسته می روند می پندارند کاروان با شتاب می رود
پس می گریزند.
وآنان که شتاب می کنند می پندارند کاروان آهسته می رود
و از او می گریزد!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب ماسه و کف - جبران خلیل جبران