مرگ خوش - آلبر کامو

«مرگ خوش» رمانی از آلبر کامو، تنها اثری است که بعد از مرگش به چاپ رسیده است. پاتریس مورسو شخصیت اصلی داستان، با توافقی غير مستقيم، مرد افلیجی را به خاطر تصاحب اموالش به قتل می رساند تا به خوشبختی دست یابد...
تفاوت این اثر با دیگر آثار کامو در این است که آنها به پوچی می رسند، اما در مرگ خوش، شخصیت اصلی داستان بعد از قتل زاگرو(مرد افلیج)، به دنبال خوشبختی می رود.
کامو این اثر را در بیست و پنج سالگی نوشته، اما این کتاب هرگز در زمان حیاتش منتشر نشد.

مرگ خوش - آلبر کامو

سِلِست به او گفت: هی مورسو، هیچ تغییری نکردی، هنوز هم همونی.
مورسو گفت: آره. و از نابینایی عجیب مردانی که از تغییرات درون خود آگاهند و بر دوستانشان تصویری یکسان و دائمی تحمیل می کنند، حیران ماند.

همان طور که اغلب اوقات پیش می آید، بهترین چیزهای زندگی در پیرامون بدترین ها تبلور می یابد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مرگ خوش - آلبر کامو