مکتوب - پائولو کوئلیو

مکتوب کتابی از پائولو کوئلیو است،نویسنده در مقدمه کتاب میگوید: «مکتوب، کتابی از نصایح و پند نبوده، بلکه مجموعه ای از تجربیات حاصله میباشد. قسمت اعظم آن تشکیل شده از آموزشهای استادم به من در طی 11 سال طولانی از همزیستی در کنار یکدیگر میباشد. بخشهای دیگر، قطعه داستانهائی از دوستان و یا اشخاصی می باشد که با آنها حداقل یکبار تماس و برخورد داشته ام، اما برای من پیامهائی فراموش نشدنی به همراه داشته اند...»

مکتوب - پائولو کوئلیو

استاد از شاگردانش خواست که یک میز بسازند. وقتی که میز تقریباً آماده بود-فقط کوبیدن چند میخ بر روی قسمت بالائی آن مانده بود، استاد به او نزدیک شد. شاگرد، میخها را به سه ضربۀ دقیق بر روی میز کوبید. معذالک یکی از میخها سخت تر بوده و شاگرد مجبور شد تا یک ضربۀ دیگر وارد کند. ضربۀ چهرم میخ را کمی بیشتر فرو برده و چوب ترک برداشت.
استاد گفت:دست شما عادت به زدن سه ضربۀ چکش داشت. هنگامی که هر عملی تبدیل به عادت می شود، در آن صورت مفهومش را از دست داده و می تواند باعث ضرر و زیان شود.
«هرگز اجازه ندهید عادت ها، اعمالتان را هدایت کند»

هنگامی که یک درخت پر از میوه باشد، شاخه ها خم شده و زمین را لمس می کند. به همیین صورت، هر کسی که متواضع تر باشد، عالم و خردمند حقیقی است.
هنگامی که درختی میوه نداد، شاخه هایش مغرور و متکبر هستند به این ترتیب ابلهان و نادانها همیشه خود را برتر از همنوعانشان می دانند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مکتوب - پائولو کوئلیو