مادام دولاشانتری - انوره دو بالزاک

انوره دو بالزاک در کتاب مادام دولاشانتری قسمتی از تاریخ فرانسه را با یک داستان موازی درباره اخلاق، اندیشه‌ها بازگو می کند. «گودنروآ» شخصی تنها و افسرده که به دلیل زندگی بدون برنامه و تجملاتی بدهکار است، تصمیم میگیرد تغییری در زندگی خود داده و با صرفه جویی و قناعت به زندگی خود سر و سامان دهد . برای همین منزل مسکونی کوچکی از خانم «مادام دولاشانتری» اجاره می کند.اما زندگی «گودنروآ» پس از انتقال به خانه جدید و آشنایی با مادام دولاشانتری و کسانی که در آن منزل سکونت دارند متحول می شود.

مادام دولاشانتری - انوره دو بالزاک

جنون جوانی بدین معناست که جوانان دستخوش یکی از هیجانات شومی می شوند که تمام نیروهای جوانی را به یکباره به جوش و خروش وا می دارد و می تواند وادار به منفورترین اعمال کند، همچنان که می تواند وادار به زیباترین دلبری ها کند.

زیستن برای دیگری، رفتار کردن بر طریق اشتراک همچون تنی واحد و رفتار کردن با خود به مثابه جمع!
نوع دوستی زیباترین، پرشورترین سیمای مطلوبی است که از فضائل دینی ساخته ایم. این است معنای زیستن!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مادام دولاشانتری - انوره دو بالزاک