هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو

هجوم دوباره مرگ "3"

زندگی همانند ارکستری است که همواره می نوازد، خواه هماهنگ و خواه ناهماهنگ.