هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو

هجوم دوباره مرگ "2"

لحظات ناتوانی در زندگی هر کس وجود دارد. اگر کسی امروز را بدون تجربۀ آن لحظات بگذراند، مطمئناً روز بعد، آن را تجربه خواهد کرد.