هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو

متاسفانه زمانی که سیاست بر لبۀ پرتگاه قدم برمی دارد و مصلحت گرایی چوب موازنه را در دست دارد و نقش رهبر ارکستر را برعهده می گیرد، تردیدی نیست که شرارت و پلیدی، نطق خود را آمرانه نشان می دهند و خاطرنشان می سازند که هنوز تا فرودی کامل به درون باتلاق، اندکی زمان باقی استو چاره ای جز پذیرش خواستۀ آنها نیست.

نوشتن دیدگاه