ماه پنهان است - جان اشتاین بک

«ماه پنهان است» رماني از جان اشتاین بک است و نروژ را در زمان اشغال نازیها توصیف می کند و با بیانی شیرین به بیان افکار تیپ های مختلف می پردازد. نیروهای مهاجم قصبه ای را که دارای معدن زغال سنگ و دارای اهمیت استراتژیک است به  راحتی اشغال مي کنند، مردم در روزهای اول چنان آرام هستند که برخی از مهاجمین با توصیفی بهشت گونه از قصد ماندن در آنجا و انتخاب آن محل برای زندگی پس از جنگ سخن می گویند. اما سربازان باتجربه تر مي دانند كه جنگ اين گونه نمي ماند و مردم آزاد تسخیر ناپذیرند و دير يا زود به فكر آزادي مي افتند و...

ماه پنهان است - جان اشتاین بک

مردم آزاد جنگ را شروع نمی کنند،اما همین که شروع شد، در ضمن شکست هم به جنگ ادامه می دهند. مردم اسیر گَله مانند ،که همان پیروان یک پیشوا هستند، نمی توانند همچو کاری بکنند، و این است که مردم گَله مانند در نبردها پیروز می شوند و مردم آزاد از مجموع یک جنگ فاتح بیرون می آیند.

خیال می کنند چون خودشان فقط یک پیشوا و سر دارند ما هم مثل آنهائیم، میدانند که اگر سر ده نفرشان قطع شود خودشان نابود می شوند. اما مردمی آزادیم، به تعداد جمعیتشان پیشوا و سر داریم، و در مواقع احتیاج رهبران واقعی مانند قارچ میانمان میرویند...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب ماه پنهان است - جان اشتاین بک