جنگل کوتوله ها - ايزابل آلنده

«جنگل کوتوله ها» رمانی از ایزابل آلنده می باشد. «کیت»روزنامه نگار مجلۀ «جغرافیای بین الملل» برای تهیۀ گزارش همراه نوه و دوستش «الكساندر» و «ناديا» به آفريقا مسافرت می کند. آنها همراه عکاس و سایر افراد گروه در آخرین روز سفر بدون برنامه ریزی قبلی، راهی قلب جنگلهای استوایی آفريقا می شوند و...

جنگل کوتوله ها - ايزابل آلنده

کیت از نانا پرسید:«چطور می خواهید به آن ها یاد بدهید که در صلح و آشتی زندگی کنند؟»
ملکه جواب داد:«از زن ها شروع می کنم، مهربانی آن ها بیشتر است»

با قلاب ماهیگیری ابتدائی و بعد از تقلایی طولانی یک ماهی کپور بزرگ از آب بیرون کشیدند. ماهی چند دقیقه ای روی شن ها دست و پا زد، که برای نادیا عذابی الیم بود، او تحمل نداشت رنج کشیدن ماهی را ببیند.
برادر فرناندو دلداریش داد: «این راه و رسم طبیعت است،فرزندم. بعضی ها می میرند تا بقیه زنده بمانند»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب جنگل کوتوله ها - ايزابل آلنده