کیمیاگر - پائولو کوئلیو

کیمیاگر رمانی از پائولو کوئلیو است، داستان « سانتیاگو»، چوپان اسپانیایی که دو بار در خواب از او خواسته می شود برای پیدا کردن گنجی مدفون به اهرام مصر برود.سانتیاگو تعبیر خواب را به عنوان «افسانه شخصی» برای خود در نظر گرفته و گوسفندان خود را می‌فروشد و زادگاهش را برای یافتن گنج ترک می‌کند و...

کیمیاگر - پائولو کوئیلو

همه آنهایی که سعادتمندند خدا را در دل دارند و همانطور که کیمیاگر گفته بود سعادت در یک دانۀ شن صحرا هم پیدا می شود.

آدمها از اینکه به دنبال مهمترین رؤیاهایشان بروند می ترسند زیرا احساس می کنند شایسته آن رؤیاها نیستند و قادر نخواهند بود به آنها برسند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب کیمیاگر - پائولو کوئلیو