خدا و هستی - موریس مترلینگ

خدا و هستی مجموعه ای از منتخبات کتابهای فلسفی موریس مترلینگ است؛ 1- عقل و سرنوشت 2- زندگي زنبور عسل 3- معبد ويرا 4- هوش گلها 5- مرگ 6- بقاياي جنگ 7- صاحبخانه ناشناس 8- جاده هاي كوهستاني 9- راز بزرگ 10- زندگي موريانه 11- زندگي فضا 12- عرصه فرشتگان 13- زندگي مورچه 14- ساعت ريگي 15- سايه بالها 16- قانون بزرگ 17- قبل از سكوت بزرگ 18- گنجينه فقرا 19- اشرف مخلوقات 20- دو باغ 21- دروازه بزرگ

خدا و هستی - موریس مترلینگ

وقتیکه روحانیون در مقابل خدا میایستند و بتصور اینکه برای خداوند دعا میخوانند نیایش میکنند متوجه این حقیقت نیستند که آنها برای خودشان دعا میخوانند نه برای خدا.
زیرا هنوز آنها خدا را نمی شناسند و هیچ خدائی نیامده است که خود را به بشر بشناساند و تمام تصوراتی که ما در باره خدا میکنیم ناشی از کوتهی فکر ماست يعنی چون نمی دانیم خدا کیست و چیست در تصورات خود او را مطابق شکل خودمان ساخته ایم.
خدایی که روحانیون بدرگاهش ستایش میکنند از تصورات خود آنها خارج شده و مثل آنهاست.

ﻫﺮﮔﺰ ﻻﺷﺨﻮﺭﻫﺎ ﺭ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻧﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ آﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ها ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺕ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﯾﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻻﺷﺨﻮﺭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﻫﺎ ﻻﺷﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣۀ ﺣﯿﺎﺕ ما مصرف ﻣﯽﺷﻮﺩ.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب خدا و هستی - موریس مترلینگ