خانواده گيتری - اریک امانوئل اشمیت

خانواده گيتری "1"

ساشا گیتری: تو برای من مثل اثری هنری هستی، بی نهايت ارزشمند، به همان ارزشمندی نقاشی هايم، پاستل‌هايم، مينياتورهايم... من به تو قفل نزده‌ام، نه، من تو را پشت شيشه می گذارم. تو، در قفس؟ بلكه در يك ويترين با «زنگ ضدلمس» حسادت‌هايم مثل شيفته تازه‌كاری است كه تحمل نمی كند كسی به گنج‌هايش آسيب برساند، خودخواهی من مثل كتاب‌دوستی است كه هرگز كتاب‌هايش را قرض نمی دهد.

ایوون: احساس آزادی نمی كنم.