خوشه های خشم - جان اشتاین بک

خوشه های خشم نوشته جان اشتاین بک دربارۀ زندگی طبقه کارگران مهاجر در دوره رکود بزرگ آمریکا است. داستان يك خانواده فقير آمريكايي كه در پي يافتن كار به ايالت كايفرنيا مهاجرت می‌کنند؛ اما اوضاع آن‌گونه که آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند پیش نمی‌رود.آنها فكر مي كنند در كاليفرنيا كار فراوان است اما متوجه مي شوند كه تعداد كارگرها چندين برابر كارهاي موجود است و كارفرمايان از وضعیت موجود سوء استفاده می کنند.

خوشه های خشم - جان اشتاین بک

و بترسید از زمانی که اعتصاب‌ها متوقف شوند در حالی‌که مالکان بزرگ زنده هستند زیرا هر اعتصاب کوچک که درهم بشکند نشانه‌ی آن است که قدمی در شرف برداشتن است. و این را هم شما می‌توانید بدانید. بترسید از زمانی که بشریت از رنج‌بردن، از مردن برای اندیشه‌ای سرباز زند...

روزی می رسه که آدم عوض می شه و همه چیز و یه جور دیگه می بینه، اون وقت هر مرگی جزئی از همه مرگهاس و هر تحملی جزئی از همه تحمل ها. تولد و مرگ دو جزئی از یک چبز می شن. و در این موقع دیگه آدم خودش رو تنها حس می کنه. در این موقع تحمل بدبختی ها خیلی سخت نیست، چون که هر بدبختی جزئی از همه بدبختی هاس... خیلی دلم می خواس اینارو بهت بفهمونم اما غیر ممکنه!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب خوشه های خشم - جان اشتاین بک